از ۳۶۰۰۰ جمعیت بردسکن ۹۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

رئیس شعبه تامین اجتماعی بردسکن گفت : از 36000 نفر جمعیت موجود در بردسکن 9000 نفر بیمه شده اصلی این سازمان هستند و از خدمات آن بهره مند میشوند.