فرمان آتش به اختیار رهبری میانبری است برای استقلال فرهنگی

امام جمعه بردسکن گفت:تا کنون کشور در حوزه سیاسی و نظامی به استقلال رسیده است ولی در حوزه فرهنگی و اقتصادی به استقلال کامل نرسیده و فرمان آتش به اختیار رهبری میانبری است برای استقلال فرهنگی.