فاتحان ارزشهای اسلامی در خرمشهر، امروز مدافعین حرم هستند

مدافعان وطن که باعث آزادی خرمشهر و فتح ارزشهای اسلامی شدند، امروز به کوری چشم آمریکای جنایتکار، مدافعین حرم حضرت زینب(س) هستند.